Produkcja

Skala produkcja produkcja chaupnictwo drobna produkcja

produkcja niezakończona – zasoby, które (na podstawie dokumentacji) zostały wydane do produkcji z magazynów zaopatrzeniowych ale nie zostały przekazane do magazynów produktów gotowych lub półfabrykatów produkcja w toku – produkty pracy znajdujące się w toku procesu technologicznego (zobacz: tok produkcji) i półfabrykaty

Liczebność

produkcja jednostkowa – liczba wykonywanych jednorazowo wyrobów nie przekracza kilku sztuk, zwykle na zamówienie (nie „na skład”); obejmuje duży asortyment o niewielkiej powtarzalności produkcja seryjna – wytwarzanie określonej liczby (serii) jednakowych wyrobów według takiej samej technologii; zależnie od liczby wyrobów w serii (przy czym „seryjność” jest pojęciem umownym; kilka gwoździków to nie seria, lecz produkcja jednostkowa, kilka statków pełnomorskich to wielka seria) wyróżniane są: produkcja małoseryjna produkcja średnioseryjna produkcja wielkoseryjna produkcja masowa – wyrób (zwykle w kilku wariantach konstrukcyjnych) wytwarzany w ciągu długiego okresu

Ze względu na cele

produkcja podstawowa: realizuje zadania, dla których przedsiębiorstwo zostało powołane produkcja pomocnicza: wspomaga realizację produkcji podstawowej

Produkcja – wszelka działalność ludzka, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszących zyski producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne. Natomiast produkcja wyrobów jest to działalność polegająca na wydobywaniu surowców mineralnych bądź przetwarzaniu surowców i materiałów na wyroby gotowe.

W ujęciu statystycznym: ogół wytworzonych przez przedsiębiorstwo produktów W ekonomii: wytwarzanie dóbr użytkowych dla zaspokojenia popytu konsumentów W aspekcie zarządzania: proces produkcyjny, powiązane ze sobą i wzajemnie uwarunkowane procesy pracy

Organizacja pracy

produkcja „gniazdowa” – wytwarzanie odbywa się w „gniazdach” – komórkach organizacyjnych wyspecjalizowanych technologicznie, czyli wykonujących pewien rodzaj obróbki, lub przedmiotowo, czyli wykonujących pewną grupę wyrobów lub ich elementów (detali). produkcja potokowa, produkcja przepływowa („potok produkcyjny”) – stanowiska robocze rozmieszczone są zgodnie z przebiegiem procesu technologicznego; przetwarzany materiał przemieszcza się w sposób ciągły od stanowiska do stanowiska. linia produkcyjna – stanowiska połączone są systemem transporterów i podajników.

Asortyment

produkcja sprzężona – przez zastosowanie dodatkowych komponentów wytwarzanie równocześnie z produktem głównym innego produktu w celu zwiększenia opłacalności procesu produkcja uboczna – wytwarzanie dodatkowych, nietypowych dla przedsiębiorstwa produktów (zobacz produkt uboczny), w celu pełniejszego wykorzystania posiadanych mocy i środków produkcja wielowariantowa – wytwarzanie szeregu różnych produktów w ilościach zgodnie z popytem (możliwościami sprzedaży)

Rodzaj produktów

produkcja dyskretna, wytwarzanie dyskretne – produkcja wyróżniających się jednostek wyrobów (np. samochody, artykuły gospodarstwa domowego) produkcja procesowa – produkcja w której mają zastosowanie technologie procesów ciągłych

Statystyczno-ekonomiczne

produkcja towarowa – przeznaczone na sprzedaż produkty wytworzone w przedsiębiorstwie produkcja globalna (w analizowanym okresie) – produkcja towarowa plus różnica stanu produkcji niezakończonej (na koniec okresu, w stosunku do stanu z początku okresu) produkcja czysta, produkcja własna – część produkcji globalnej pozostającą po odjęciu kosztów materialnych tej produkcji

Ciągłość wytwarzania

produkcja okresowa (wsadowa), produkcja w partiach – produkcja „przerywana” – wytwarzanie produktów w partiach, nieciągły tok produkcji produkcja ciągła – produkcja o przepływie ciągłym – przepływ materiału w procesie produkcyjnym jest ciągły (szczególnymi przykładami produkcji ciągłej są procesy chemiczne, metalurgiczne itp.).

Złożoność

produkcja prosta – wytworzenie produktów gotowych odbywa się w toku jednego nieprzerwanego procesu technologicznego (np. wytwarzanie energii elektrycznej) produkcja złożona – proces wytwórczy ze względów technicznych podzielony jest na następujące po sobie fazy (zwykle odpowiadające rodzajom obróbki); powstałe w ten sposób elementy łączone są ze sobą w fazie montażu

Klasyfikacja pojęć

Wyróżnia się wiele rodzajów (typów, form, odmian) produkcji:

Skala

produkcja przemysłowa (zobacz: przemysł) drobna wytwórczość produkcja rzemieślnicza (zobacz: rzemiosło) produkcja chałupnicza (zobacz: chałupnictwo)

Skala produkcja

Skala produkcja produkcja chaupnictwo drobna produkcja zobacz chaupnicza wytwoacuterczo przemysowa zobacz rzemielnicza przemys rzemioso zobacz.

produkcja

produkcja niezakończona – zasoby, które (na podstawie dokumentacji) zostały wydane do produkcji z magazynów zaopatrzeniowych ale nie zostały przekazane do magazynów produktów gotowych lub półfabrykatów